Category Archives: Oversikt høvelbenkar

Dutch workbenches again

Werkbank in the workshop of Ernest in Holland. Photo: Ernest Dubois
Werkbank in the workshop of Ernest in Holland. Photo: Ernest Dubois

After my post about Dutch workbenches based on information from the book of Gerrit van der Sterre I got some comments and furter information. Ernest Dubois has the blog Working with axes and live in Holland. He has an interesting workbench in his own workshop that he sent me som photos of. He call it «werkbank» or «timmer werkbank». It is almost 9 meters long and the work height are about 75 cm. It is built fixed to the wall in the workshop. The benchtop are two long planks of pine, about 40 mm thick. It has leg vices and «bankstooten».

The bench could have been made to be used by two or more carpenters as it is so long and have several vices. It seems like it could be a good workshop for three men where each has his own window, vice and space for most pieces of wood. This kind of workbench looks similar to workbenches some Norwegian traditional boat builders. They could also be as long as the workshop and are fixed to the wall.

Ernest has also found an Dutch book about carpentry. I found the book on a downloading site and bought a copy. The book are very interesting and show carpenters work in Holland 100 years ago. There are some workbenches that looks similar to our Norwegian Skottbenk that I will write about later. There are also some drawings of different workbenches.

Workbench with a similar vice as the bench Ernest uses. It has also holdfast, or "klemhaak" as the term that is used in the book. It has also a slinding deadman as the bench from Vasa. From "Handboek voor Timmerlieden".  (Groot 1914)
Workbench with a similar vice as the bench Ernest uses. It has also holdfast, or «klemhaak» as the term that is used in the book. It has also a slinding deadman as the bench from Vasa. From «Handboek voor Timmerlieden». (Groot 1914)

Litterature:

H. J. de Groot, «Handboek voor timmerlieden». Amsterdam 1914

Dutch workbenches

The workbench from the Swedish warship Vasa are from a time where we dont have much information about other workbenches in Sweden and Norway. Few, if any, other workbenches are preserved from that time. The «Vasa workbench» are different than the more recent workbenches from Scandinavia. How does it «relate» to workbenches from other countries? There are many similarities between the workbench from Vasa and the well known French Roubo workbench. There was a lot of Dutch craftsmen working on the building of Vasa and some of the tools found in the wreck seems to be of Dutch orgin.

Gerrit van der Sterre have been researching woodworking planes in the Netherlands and published the book «Four centuries of Dutch planes and planemakers» in 2001. His father was a master carpenter and Gerrit also wrote about the workshop, toolchests and workbenches. «We do not know much about the dimensions of benches in earlier times, but their height must have been just as important then as it is now. » (Sterre, 2001)

From Van Der Sterre, Gerrit 2001 Four centuries of dutch planes and planemakers. Primavera. G. J. M. Elbers & J. Polling, Werktuigen machines, hulpmaterieel en gereedschappen in het bouwbedrijf, Culemborg/Antwerpenn/ Keulen 1967, 2e druk,
Workbenches, the upper consists of a plank, or an Oak deal, 3 to 4 inches thick, 14 to 16 inches wide and 11 to 20 feet long. Two under-rails hold the legs together and normaly one of them has two freely sliding posts that can be set closer or wider apart. Many similarities to the bench from Vasa. The lower bench is called a Joiners-bench. It consists of a continous beam, 4 x 4 inches and 14 to 16 feet long, and four legs set far apart to allow the bench to stand solidly. This Joiners-bench allows the edges of deals and planks to be worked. Similar to a «Skottbenk».  From Gerrit van ver Sterre, 2001, «Four centuries of dutch planes and planemakers». Primavera. His source is: G. J. M. Elbers & J. Polling, Werktuigen machines, hulpmaterieel en gereedschappen in het bouwbedrijf, Culemborg/Antwerpenn/ Keulen 1967, 2e druk.

Gerrits father used wrought iron bench stops that where forged with squared shanks so that they fitted into suitably placed mortises in the bench top. At the top end they where flattened and folded over almost at right angles and their leading edges were serrated so that they bit into the end grain of the work that was being planed.

Blad 1, Sterre
Workbench with a leg vice and a sliding deadman. This is a 20th-century workbench and its accessories. The bench have a lot in common with the Vasa bench and also the bench from Eggagården in Norway. From Gerrit van ver Sterre, 2001, «Four centuries of dutch planes and planemakers».

The workbench above have a leg vice and a shelf for tools. Most of the other details are similar to details on the Vasa workbench. The workbench from Eggagården does have a leg vice but not the sliding deadman. The dimensions described on the first drawing in this post are also similar as the Vasa workbench and the bench from Helberg in Bardu. The drawing below are showing other 20th-century Dutch workbenches. The shaped wooden hook are known as «stoothaak» in Dutch. The benches seems to be made from two beams  put on top of trestles. Its functions should be similar as on the bench from Helberg.

A 20th-century workbenches and accessories.
A 20th-century workbenches and accessories. From Gerrit van ver Sterre, 2001, «Four centuries of dutch planes and planemakers».
A planing bench in museu De Timmerwerf, De Lier. From Gerrit van ver Sterre, 2001, "Four centuries of dutch planes and planemakers".
Een schaafbank in museum De Timmerwerf, De Lier. A planing bench in museum De Timmerwerf, De Lier. From Gerrit van ver Sterre, 2001, «Four centuries of dutch planes and planemakers».

As a Norwegian it is very interesting to read about Dutch workbenches. There are many similarities to the older, and less known, Norwegian and Swedish benches. Theese benches are some places are still used by boatbuilders, but are not common among  carpenters and joiners today. Theese workbenches are called «schaafbank» in Dutch and that is similar to the Norwegian «høvelbenk«, Danish «høvlebænk» and Swedish «hyvelbänk«. All translates to «planing bench».  There might be other books about Dutch workbenches that could be interesting to read? Our Dutch readers might fill in about this matter?

Litterature:

Gerrit van der Sterre, 2001, «Four centuries of Dutch planes and planemakers», 2001 

Den «normale» høvelbenken i Noreg

Gjennom arbeidet vårt med bloggen har vi så langt hatt eit fokus på, det som for mange kan sjå ut som, spesielle høvelbenkar. Benken frå Vasaskipet, benken frå Siljansnäs, den frå Li i Suldal, benk frå Nordmøre, benken frå Holstvollen og benken frå Eggagården på Røros er alle døme på benkar som ein vanlegvis ikkje kjem over. Benkane er spesielle på ein eller annan måte, kanskje dei er eldre enn den «normale» høvelbenken eller at dei har spesielle detaljar som vekkjer vår interesse? For å vise eit døme på korleis «normale» høvelbenkar kan sjå ut så har eg gjort eit søk på ordet «høvelbenk» på Finn torget, ein nettstad for kjøp og sal av brukt og nytt. Søket er gjort 18. mai 2014 og adressa til nettstaden er http://www.finn.no. Tidspunktet for søket er tilfeldig, men sidan dette er på våren så er det nok fleire som nyleg har rydda loft, kjellar og garasje og såleis er det kanskje fleire høvelbenkar enn på andre tider av året. Eg har utelate benkane frå nokre annonser sidan dei mangla bilete eller hadde bilete med for dårleg kvalitet til at ein kan sjå kva benk det er snakk om. Elles er alle benkane med. Der det er gjeve opp mål eller andre opplysningar i annonsen er desse tatt med i teksten under bileta. Klikk på eit bilete for å opne det i visningsmodus og bruk piltastane for å navigere mellom bileta.

Denne serien med bilete kan ikkje seiast å vere representativ for norske høvelbenkar. Utvalet er ikkje eit resultat av nøye kartlegging av mange benkar og så systematisert. Etter mi vurdering meiner eg likevel at denne samlinga kan gi eit bra bilete av kva typar benkar som er vanlege å finne rundt om i landet. Dette er det folk gjerne kallar høvelbenk. Det er også slike vi finn mest av rundt om på musea i Noreg.

Dei spesielle benkane slik som den tidlegare omtalte høvelbenken frå Helberg eller høvelbenk frå Nordmøre ville neppe dukke opp på Finn. Vanlege folk oppfattar ikkje desse som «høvelbenkar» sidan dei manglar mange av dei vanlege kjenneteikna. Arbeidsbenkar som er laga som meir provisoriske benkar på arbeidsplass ville nok heller aldri dukke opp i slike samanhengar som dette? Det er bakgrunnen til at vi har hatt eit særleg fokus på dei spesielle høvelbenkane på bloggen. Vi vil nok framleis ha eit særleg fokus på benkar som er noko utanom det vanlege.